کبک

کبک
فروش انواع کبک:

جوجه کبک یکروزه
جوجه کبک ۱ ماهه
جوجه کبک ۲ ماهه
جوجه کبک ۳ ماهه
جوجه کبک مولد
با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت عرضه می گردد.

قیمت انواع محصولات به قرار زیر است:
جوجه یکروزه کبک ۱۶۰۰ تومان
جوجه یکماهه کبک ۳۰۰۰ تومان
جوجه ۲ ماهه کبک ۵۰۰۰ تومان
جوجه ۳ ماهه کبک ۸۰۰۰ تومان
کبک مواد ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت فوق بر حسب قیمت عمده محاسبه شده است. حد اقل سفارش برای هر کدام از محصولات  که به صورت محسوب گردد به قرار زیر می باشد:
حداقل سفارش برای کبک یکروزه ۵۰۰ قطعه
حداقل سفارش برای  جوجه کبک یک ماهه ۳۰۰ قطعه
حداقل سفارش برای جوجه کبک ۲ ماهه ۲۰۰ قطعه
حداقل سفارش برای نیمچه کبک ۳ ماهه ۱۰۰ قطعه
حد اقل سفارش برای کبک مولد آماده تخم گذاری ۱۰۰ قطعه

لازم به توضیح است در صورت سفارش کمتر از حداقل تعیین شده، ۱۰ % به قیمت های فوق افزوده می شود.