دستگاه پلت ساز

در ظرفیت های یک و ۲تن مخصوص تولید محدود در مزارع شخصی مرغداری و گاوداری