تصاویر مربوط به هواکش ۱۴۰ مرغداری

IMG_0889IMG_0883

نمای دیگری از هواکش ۱۴۰ با پروانه استیل و موتور ژن

 

IMG_0886