آشنایی با هیات مدیره شرکت

اعضای هیات مدیره:

۱- جناب آقای سینا محمد بیگی کارشناس کشاورزی از دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره

۲- مهندس حبیب خیری کارشناس ارشد کشاورزی- تعذیه طیور از دانشگاه تهران عضو هیات مدیره ومدیر عامل

۳- مهندس سحر دلاور کارشناس کشاورزی از دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره